Μαθησιακές Δυσκολίες- Μαθησιακή Υποστήριξη

Μαθησιακές Δυσκολίες- Μαθησιακή Υποστήριξη (Δυσλεξία , ΔΕΠ-Υ)

Η μαθησιακή υποστήριξη είναι η υπηρεσία που παρέχεται σε παιδιά που αντιμετωπίζουν μια ή περισσότερες μαθησιακές δυσκολίες.

Με τον όρο “μαθησιακές δυσκολίες” εννοούμε το σύνολο των δυσκολιών εκείνων που αντιμετωπίζει το άτομο κατά την διαδικασία της επεξεργασίας πληροφοριών και, κατ’ επέκταση, της μάθησης.

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται στην δυσχέρεια που παρουσιάζει το άτομο ως προς την ανάγνωση (δυσλεξία), την γραφή (δυσγραφία), την ορθογραφία (δυσορθογραφία), την κατανόηση μαθηματικών εννοιών και την επίλυση αριθμητικών και μαθηματικών πράξεων (δυσαριθμησία), την ακουστική επεξεργασίατην μνήμη αλλά και σε διάφορους άλλους τομείς οι οποίοι διαφέρουν από άτομο σε άτομο.

Μερικά από τα συμπτώματα που μπορεί να παρουσιάζει το άτομο, είναι τα ακόλουθα:

img-02
img-01

Διάγνωση & Παρέμβαση

Η έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς παρέχει την δυνατότητα της έγκαιρης παρέμβασης με στόχο να διευκολύνουμε το παιδί στην σχολική προσαρμογή και επίδοση.

Η παρέμβαση και η αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών βασίζεται σε διαφοροποιημένα και προσωποποιημένα προγράμματα τα οποία σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες του ατόμου.

The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.